Biuletyn Informacji Publicznej

Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Postępowania

Tryb zapytania ofertowego o wartości poniżej 5000zł

Wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej Ø25 i Ø52 w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23

Numer sprawy: OAZP.2610/23/2024

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 06.05.2024 15:46

Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2024 11:41

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: Dostosowanie wybranych obiektów bazy GESUT do obowiązujących przepisów.

Numer sprawy: OAZP.2610/22/2024

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 23.04.2024 16:33

Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2024 11:55

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi Asysty Technicznej Standard w odniesieniu do oprogramowania CommVault o numerze CCID FC832, na które została udzielona Zamawiającemu na podstawie innych umów licencja.

Numer sprawy: OAZP.2610/20/2024

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 10.04.2024 15:14

Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2024 12:29

Tryb zapytania ofertowego o wartości poniżej 5000zł

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/19/2024

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 03.04.2024 12:20

Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2024 15:50

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji central wentylacyjnych produkcji firmy SWEGON w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/18/2024

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 27.03.2024 08:56

Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2024 10:10

Tryb zapytania ofertowego o wartości poniżej 20000zł

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wg zakresu i podziału grup pracowniczych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) zakończonych wystawieniem odpowiednich zaświadczeń o odbyciu szkoleń przez pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2610/15/2024

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 23.03.2024 r. godz. 12.00

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 12.03.2024 15:33

Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2024 14:38

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądów (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w podziale na zadania częściowe nr 1-4.

Numer sprawy: OAZP.2610/14/2024

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 05.03.2024 16:00

Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2024 15:28

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz central wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w podziale na dwa zadania: Zadanie częściowe nr 1: Urządzenia klimatyzacji precyzyjnej produkcji firmy EMERSON, Zadanie częściowe nr 2: Centrale wentylacyjne produkcji firmy SWEGON.

Numer sprawy: OAZP.2610/13/2024

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 15.03.2024 r. godz. 12.00

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 29.02.2024 14:50

Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2024 09:54

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonywanie comiesięcznych, bieżących przeglądów, konserwacji oraz obsługi ruchowej systemów, instalacji i urządzeń elektrycznych związanych z poprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, obejmujących następujący zakres: 1. Instalację elektryczną (gniazda, oświetlenie, tablice TO,TOE, TK, TN, TWG itp.), 2. Instalację systemu alarmowego, 3. Instalację systemu ewidencji czasu pracy, 4. Doraźne prace elektryczne wynikające z eksploatacji

Numer sprawy: OAZP.2610/12/2024

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 22.02.2024 10:50

Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2024 14:49

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Dostawa Oprogramowania wraz z licencją, konfiguracja, wdrożenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiającego, uruchomienie, instruktaż pracowników oraz serwis gwarancyjny oraz usługa Obsługi wdrożenia Oprogramowania obejmującego procesy kadrowo-płacowe

Numer sprawy: OAZP.2610/9/2024

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 14.02.2024 r. godz. 12.00

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 26.01.2024 15:25

Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2024 09:34

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania.

Numer sprawy: OAZP.2610/8/2024

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 23.01.2024 11:40

Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2024 11:40

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych przyległych do Budynku w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych.

Numer sprawy: OAZP.2610/7/2024

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 18.01.2024 12:20

Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2024 12:20

Zaproszenie do złożenia oferty mniejszej niż progi unijne i nie przekraczającej 750 000 euro

Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z usługami dodatkowymi dozoru p.poż. świadczona w Budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z przyległym terenem.

Numer sprawy: OAZP.2610/6/2024

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 12.01.2024 14:41

Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2024 15:03

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Dostawa do Zamawiającego produktów kontroli skontrolowanej, zweryfikowanej oraz zaakceptowanej bazy danych ortofotomapy „True Ortho” skontrolowanej, zweryfikowanej oraz zaakceptowanej bazy danych fotoplanów ukośnych, oraz zaktualizowanej bazy danych budynków powstałych w wyniku zamówienia publicznego planowanego do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji...

Numer sprawy: OAZP.2610/58/2023

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 08.01.2024 r. godz. 14.00

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 28.12.2023 15:00

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2024 15:34

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych przyległych do Budynku w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych.

Numer sprawy: OAZP.2610/56/2023

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 09.01.2024 r. godz. 14.00

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 28.12.2023 13:00

Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2024 13:00

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Wykonanie: zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych 0,05 m, NMT, NMPT, „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego 25 pkt/m2, modelu 3D miasta.

Numer sprawy: OAZP.2610/57/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 27.12.2023 14:25

Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2024 10:45

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonywanie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeks

Numer sprawy: OAZP.2610/50/2023

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 28.12.2023 r. godz. 12.00

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 14.12.2023 14:54

Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2024 15:54

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Dostawę wyposażenia dla ŁOG w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 - krzesła komputerowe 5szt. (opcja 5 szt.); Zadanie nr 2 - niszczarka 1 szt.

Numer sprawy: OAZP.2610/47/2023

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 17.11.2023 12:27

Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2023 15:12

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 28.11.2023 r. godz. 12.00 Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym w Łodzi, przy ul. Romualda Traugutta 21/23, wraz z wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, instruktaż osób wskazanych przez Zamawiającego, a także wdrożenia oraz gwarancji powdrożeniowej min. 24 miesiące dla dostarczonego rozwiązania.

Numer sprawy: OAZP.2610/45/2023

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 28.11.2023 r. godz. 12.00

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 15.11.2023 15:49

Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2024 15:27

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z gwarancjami producentów w podziale na cztery zadania częściowe dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji. W związku z błędem redakcyjnym Zamawiający dokonuje poprawki w OIWZ i Drukach. Powinno być 12 sztuk komputerów.

Numer sprawy: OAZP.2610/44/2023

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 14.11.2023 13:31

Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2024 07:55

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na

Wykonanie serwisu i konserwacji czterech dźwigów osobowych marki Schindler, (w opcji usług Serwis Komfort lub równoważny) zainstalowanych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/46/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 13.11.2023 15:12

Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2023 14:43

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonanie serwisu i konserwacji czterech dźwigów osobowych marki Schindler, (w opcji usług Serwis Komfort lub równoważny) zainstalowanych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/46/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 13.11.2023 15:12

Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2023 14:43

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonywanie usługi związanej z bezpieczeństwem użytkowym budynku biurowego wraz ze wsparciem Zamawiającego oraz niezbędnym nadzorem technicznym dla nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi i pełnieniem funkcji szefa ds. bezpieczeństwa nieruchomości.

Numer sprawy: OAZP.2610/42/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 10.11.2023 12:15

Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2023 15:35

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonanie badania okresowego (rewizji wewnętrznej) zbiorników o poj. 4-8 kg, napełnionych gazem FE 36, wchodzących w skład systemu Stałych Urządzeń Gaśniczych gazowych (SUGg) związanych z ochroną ppoż. budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/41/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 31.10.2023 16:07

Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2023 11:56

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonanie usług polegających na obsłudze ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielni rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/35/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 27.10.2023 09:39

Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2023 12:07

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacyjnego systemu centralnej baterii typu SLIMLINE produkcji AWEX oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Numer sprawy: OAZP.2610/34/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 11.10.2023 13:09

Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2023 12:18

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie uchylnych bramek wejściowych oraz zaprojektowanie i dostarczenie lady do obsługi interesantów wraz z dodatkowymi, ewentualnymi barierkami.

Numer sprawy: OAZP.2610/31/2023

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 26.09.2023 16:23

Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2023 13:51

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonanie przeglądów (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w podziale na zadania częściowe nr 2-3.

Numer sprawy: OAZP.2610/30/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 12.09.2023 16:46

Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2023 14:33

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonanie przeglądów (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w podziale na zadania częściowe nr 1-3.

Numer sprawy: OAZP.2610/29/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 31.08.2023 14:59

Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2023 15:34

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz central wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w podziale na dwa zadania częściowe: Zadanie częściowe nr 1: Urządzenia klimatyzacji precyzyjnej produkcji firmy EMERSON; Zadanie częściowe nr 2: Centrale wentylacyjne produkcji firmy SWEGON.

Numer sprawy: OAZP.2610/28/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 08.08.2023 10:46

Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2023 14:13

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Zakup usług serwisowych w dwóch zadaniach częściowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania, w szczególności: Zadanie częściowe nr 1 - Usługi serwisowe dla ploterów OCE CW650, CW500; Zadanie częściowe nr 2 - Usługa asysty technicznej dla oprogramowania OPGK OSCAN.

Numer sprawy: OAZP.2610/25/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 20.07.2023 15:48

Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2023 15:40

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2610/23/2023

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 28.06.2023 12:35

Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2023 15:23

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli budynku oraz kontroli stanu technicznego elewacji budynku biurowego użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w podziale na dwa zadania częściowe.

Numer sprawy: OAZP.2610/21/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 06.06.2023 12:17

Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2023 14:36

Dostawa sprzętu IT

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu IT wraz z gwarancjami producentów w następującym zakresie: Dedykowane dyski do macierzy EMC-VNX5300: dyski SAS 600GB 8 szt.; dyski NL-SAL 2 TB 2 szt.

Numer sprawy: OAZP.2610/18/2023

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 21.04.2023 09:40

Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2023 12:47

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/19/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 19.04.2023 15:28

Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2023 15:37

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest Obsługa klimatyzacji bytowej - wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/17/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 31.03.2023 14:54

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2023 22:53

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Organizację spotkania informacyjnego w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer sprawy: OAZP.2610/11/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 17.02.2023 22:55

Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2023 10:30

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pk

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania.

Numer sprawy: OAZP.2610/9/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 03.02.2023 14:30

Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2023 14:21

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Modyfikację (poszerzenie funkcjonalności) Portalu REWITALIZACJA polegającą na połączeniu istniejącego w Portalu formularza wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży lub zakupu jest położona na obszarze rewitalizacji z platformą ePUAP, umożliwiając przesłanie wprowadzonych do formularza danych - za pośrednictwem platformy ePUAP - do wskazanej komórki Urzędu Miasta Łodzi, a także świadczenie usługi gwarancyjnej, zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Numer sprawy: OAZP.2610/7/2023

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 23.01.2023 15:49

Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2023 11:43

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z gwarancjami producentów, w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer sprawy: OAZP.2610/6/2023

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 27.01.2023 r. godz. 14.00

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 19.01.2023 10:26

Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2023 16:02

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych przyległych do Budynku w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych.

Numer sprawy: OAZP.2610/52/2022

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 11.01.2023 r. godz. 13.00

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 29.12.2022 15:54

Data ostatniej modyfikacji: 15.08.2023 15:50

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

nadzór autorski, konserwację i opiekę techniczną świadczone przez Wykonawcę w Dni Robocze w następującym zakresie: 1) przeprowadzanie analizy, diagnozowanie i usuwanie Błędów Oprogramowania; 2) wykonywanie przystosowania Oprogramowania, w tym dostosowujące aktualną na dzień podpisania Umowy funkcjonalność Oprogramowania, do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 3) dostarczanie Poprawek i Nowych Wersji Oprogramowania; 4) dostarczanie informacji związanej z zasadami logicznego powiązan

Numer sprawy: OAZP.2710/16/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 02.04.2019 16:54

Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2019 15:38

Zakup asysty technicznej

Przedmiotem zamówienia jest zakup asysty technicznej dla zakontraktowanych licencji produktów Autodesk, dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2710/32/2018

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 06.07.2018 14:16

Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2019 13:57

wstępne ogłoszenie informacyjne

IPS - Modernizacja systemów wspierających obsługę pomocy społecznej.

Numer sprawy: OAZP.2712/1/2018

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 11.01.2018 12:24

Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2019 13:58

Archiwum zamówień publicznych

Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2019 13:58

Skip to content