Deklaracja dostępności

Łódzki Ośrodek Geodezji (ŁOG) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Łódzkiego Ośrodka Geodezji oraz serwisu BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z normą WCAG 2.1 oraz częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie formularze druków w formacie PDF nie są w całości dostępne cyfrowo. Treść i układ druków jest określony w ustawach i rozporządzeniach i nie podlega modyfikacjom,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 28 lutego 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łódzki Ośrodek Geodezji
 • E-mail: sekretariat@log.lodz.pl
 • Telefon: 42 272 68 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek będący siedzibą Łódzkiego Ośrodka Geodezji przy ul. Traugutta 21/23 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, wszystkie przejścia i wejścia do pomieszczeń są bezprogowe.
 • Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.
 • Sala obsługi oraz Biuro Podawcze znajdują się na parterze budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.

Dostosowania wewnątrz budynku

Na parterze znajduje się toaleta, która jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Traugutta 21/23.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Procedury ewakuacyjne

Wdrożone są procedury ewakuacyjne dostosowane również dla osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze w widocznym miejscu umieszczone są plany ewakuacyjne.

Dostępność cyfrowa / ułatwienia

Zarówno w serwisie ŁOG, jak i na stronach BIP, po kliknięciu w ikonę opcji ustawień związanych z dostępnością Ikona opcji dostępności można w pewnym zakresie dostosować sposób wyświetlania stron do własnych, specyficznych potrzeb. Można m.in.:

 • zmienić rozmiar tekstu,
 • zwiększyć lub odwrócić kontrast,
 • chwilowo usunąć tło lub kolory,
 • poprawić widoczność czcionki,
 • zmienić sposób wyświetlania łączy internetowych tak, by były wyróżnione podkreśleniem.

Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2024 09:24

Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content