Archiwum zamówień publicznych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z gwarancjami producentów, w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer sprawy: OAZP.2610/50/2022

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 13.12.2022 16:09

Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2022 11:01

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na obsłudze ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielni rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w roku 2022/23

Numer sprawy: OAZP.2610/46/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 09.11.2022 15:06

Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2022 12:52

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonywanie usługi związanej z bezpieczeństwem użytkowym budynku biurowego wraz ze wsparciem Zamawiającego oraz niezbędnym nadzorem technicznym dla nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi i pełnieniem funkcji szefa ds. bezpieczeństwa nieruchomości.

Numer sprawy: OAZP.2610/45/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 09.11.2022 14:52

Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2022 15:06

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 euro na:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji użytków rolnych Lzr i/lub Wsr dla gruntów będących własnością Skarbu Państwa i Gminy Miasto Łódź.

Numer sprawy: OAZP.2610/44/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 28.10.2022 15:42

Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2022 13:13

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 euro na:

Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacyjnego systemu centralnej baterii typu SLIMLINE produkcji AWEX oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Numer sprawy: OAZP.2610/39/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 03.10.2022 14:25

Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2022 13:32

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienie jest modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia i zakup urządzenia podtrzymującego zasilanie serwerowni w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w dwóch wyszczególnionych zadaniach częściowych.

Numer sprawy: OAZP.2610/38/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 29.09.2022 15:57

Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2022 15:35

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu IT wraz z gwarancjami producentów w podziale na sześć zadań częściowych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2610/36/2022

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 20.09.2022 12:01

Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2022 10:07

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:

Wykonanie serwisu i konserwacji czterech dźwigów osobowych marki Schindler, zainstalowanych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/37/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 16.09.2022 14:19

Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2022 16:03

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:

modyfikację (poszerzenie funkcjonalności) Portalu REWITALIZACJA polegającą na połączeniu istniejącego w Portalu formularza wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży lub zakupu jest położona na obszarze rewitalizacji z platformą ePUAP, umożliwiając przesłanie wprowadzonych do formularza danych - za pośrednictwem platformy ePUAP - do wskazanej komórki Urzędu Miasta Łodzi, a także świadczenie usługi gwarancyjnej.

Numer sprawy: OAZP.2610/29/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 13.09.2022 16:43

Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2022 15:56

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:

Wykonywanie usług monitorowania zagrożeń pożarowych dla budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 przy pomocy radiowych i telefonicznych urządzeń transmitujących sygnał alarmowy do podmiotu świadczącego usługę monitorowania oraz Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w roku 2022/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/34/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 01.09.2022 19:44

Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2022 13:32

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie comiesięcznych, bieżących przeglądów, konserwacji oraz obsługi ruchowej systemów, instalacji i urządzeń elektrycznych związanych z poprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, obejmujących następujący zakres: 1. Instalację elektryczną (gniazda, oświetlenie, tablice TO, TOE, TK, TN, TWG itp.), 2. Instalację systemu alarmowego, 3. Instalację systemu ewidencji czasu pracy, 4. Doraźne prace elektrycz

Numer sprawy: OAZP.2610/33/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 24.08.2022 12:42

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2022 10:07

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja, wdrożenie oraz uruchomienie oprogramowania obejmującego procesy kadrowo-płacowe

Numer sprawy: OAZP.2610/31/2022

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 25.07.2022 14:58

Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2022 15:05

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych w dwóch zadaniach częściowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania, w szczególności: 1. usługi serwisowe dla ploterów OCE: CW650, CW500 2. OSCAN – 12 miesięczny pakiet serwisowy.

Numer sprawy: OAZP.2610/28/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 20.07.2022 14:15

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2022 09:58

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:

Zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2610/27/2022

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 30.06.2022 15:07

Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2022 15:42

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:

Wykonanie okresowej kontroli obiektu budowlanego – budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 – w dziesiątym roku jego użytkowania, po modernizacji zakończonej we wrześniu 2012 r. w zakresie o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane w podziale na trzy zadania częściowe.

Numer sprawy: OAZP.2610/26/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 09.06.2022 11:18

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2022 09:54

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 50.000 zł na:

Usługę asysty (pomocy) technicznej dla aplikacji webowej http://makiety.log.lodz.pl/ w celu zapewnienia prawidłowej publikacji modeli 3D (wirtualnej makiety zabudowy) na portalu Rewitalizacja https://rewitalizacja.uml.lodz.pl.

Numer sprawy: OAZP.2610/23/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 06.06.2022 15:30

Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2022 13:03

UWAGA! Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia - oferty mogą składać wyłącznie wy

Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z usługami dodatkowymi dozoru p.poż. świadczona w Budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z przyległym terenem.

Numer sprawy: OAZP.2610/22/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 03.06.2022 14:05

Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2022 15:51

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z gwarancjami producentów w podziale na dwa zadania częściowe dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2610/25/2022

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 02.06.2022 11:38

Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2022 15:59

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 20.000 zł na:

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2610/24/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 31.05.2022 12:41

Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2022 14:48

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie comiesięcznych, bieżących przeglądów, konserwacji oraz obsługi ruchowej systemów, instalacji i urządzeń elektrycznych związanych z poprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, obejmujących następujący zakres: 1. Instalację elektryczną (gniazda, oświetlenie, tablice TO, TOE, TK, TN, TWG itp.), 2. Instalację systemu alarmowego ŁOG, 3. Instalację systemu ewidencji czasu pracy ŁOG,

Numer sprawy: OAZP.2610/18/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 27.04.2022 11:34

Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022 10:26

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/14/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 29.03.2022 13:11

Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2022 12:18

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z usługami dodatkowymi dozoru p. poż. świadczona w Budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z przyległym terenem.

Numer sprawy: OAZP.2610/11/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 25.02.2022 15:34

Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2022 11:02

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przeglądów (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w podziale na cztery zadania częściowe.

Numer sprawy: OAZP.2610/10/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 11.02.2022 12:37

Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2023 13:48

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz central wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w szczególności: Urządzeń klimatyzacji precyzyjnej produkcji firmy EMERSON, Central wentylacyjnych produkcji firmy SWEGON.

Numer sprawy: OAZP.2610/8/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 01.02.2022 10:30

Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2023 12:04

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania.

Numer sprawy: OAZP.2610/6/2022

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 26.01.2022 18:40

Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2022 16:03

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z usługami dodatkowymi dozoru p. poż. świadczona w Budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z przyległym terenem.

Numer sprawy: OAZP.2610/56/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 20.12.2021 15:46

Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2022 12:28

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych przyległych do Budynku w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych.

Numer sprawy: OAZP.2610/53/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 15.12.2021 15:17

Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2022 15:37

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup pakietu Software Assurance, subskrypcji do oprogramowania Microsoft.

Numer sprawy: OAZP.2610/50/2021

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 24.11.2021 12:58

Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2021 14:25

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego/krzeseł obrotowych/zestawu AED wraz z gwarancjami producentów w podziale na osiem zadań częściowych: dostawę komputera przenośnego typu laptop (1 szt.), dostawę komputera klasy PC (3 szt. + 1 szt. opcja), dostawę skanera A3 (1 szt. + 1 szt. opcja), dostawę drukarki wielofunkcyjnej laserowej A4 kolorowa (1 szt.), dostawę zewnętrznego dysku SSD (2 szt.), itd.

Numer sprawy: OAZP.2610/47/2021

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 15.11.2021 12:43

Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2021 13:10

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

Wykonywanie usług polegających na obsłudze ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielni rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w roku 2021/22.

Numer sprawy: OAZP.2610/46/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 10.11.2021 15:09

Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2021 14:46

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

modernizację używanego przez Zamawiającego Oprogramowania PLOTKA lub dostarczenie nowego produktu obejmującego procesy kadrowo-płacowe o co najmniej analogicznej funkcjonalności wraz z uruchomieniem dostarczonego rozwiązania oraz świadczenie dla niego usług: serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej.

Numer sprawy: OAZP.2610/44/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 03.11.2021 15:36

Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2021 16:20

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

Wykonywanie usługi związanej z bezpieczeństwem użytkowym budynku biurowego wraz ze wsparciem Zamawiającego oraz niezbędnym nadzorem technicznym dla nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi i pełnieniem funkcji szefa ds. bezpieczeństwa nieruchomości

Numer sprawy: OAZP.2610/42/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 14.10.2021 15:13

Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2021 14:46

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania w trzech zadaniach częściowych.

Numer sprawy: OAZP.2610/40/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 12.10.2021 14:21

Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2021 13:16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacyjnego systemu centralnej baterii typu SLIMLINE produkcji AWEX oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodz

Numer sprawy: OAZP.2610/34/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 08.09.2021 15:27

Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2021 13:25

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 złotych na:

Wykonywanie usług monitorowania zagrożeń pożarowych dla budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 przy pomocy radiowych i telefonicznych urządzeń transmitujących sygnał alarmowy do podmiotu świadczącego usługę monitorowania oraz Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w roku 2021/22.

Numer sprawy: OAZP.2610/33/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 08.09.2021 09:14

Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2021 13:23

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla ploterów OCE CW 650 CW500

Numer sprawy: OAZP.2610/31/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 26.08.2021 16:59

Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021 14:10

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z gwarancjami producentów w podziale na pięć zadań częściowych.

Numer sprawy: OAZP.2610/30/2021

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 12.08.2021 13:39

Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2021 14:03

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej rocznej kontroli budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/28/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 20.07.2021 10:13

Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2021 13:14

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem postępowania jest zakup usług serwisowych dla ploterów OCE CW600 CW 650 CW500: Zakup usług serwisowych gwarancyjnych producenta na niżej wymieniony sprzęt w zakresie: usługa świadczona będzie 5 dni roboczych w tygodniu w godzinach 8-17. czas reakcji serwisu: NBD CW 600 SN: 1263 czas wykonania serwisu 01.08.2021 – 31.07.2022 CW 650 SN: 1426 + skaner Czas wykonania serwisu 01.08.2021 – 31.07.2022 CW 500 SN: 497203761 + Czas wykonania serwisu 01.08.2021 – 31.07.2022

Numer sprawy: OAZP.2610/27/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 16.07.2021 12:56

Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2021 13:44

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych.

Numer sprawy: OAZP.2610/25/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 18.06.2021 15:21

Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021 14:16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

wykonanie serwisu i konserwacji czterech dźwigów osobowych marki Schindler, zainstalowanych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23: dźwig osobowy S5400 udźwig 1000 kg, 18 przystanków, nr fab. WAW0020023230; dźwig osobowy S5400 udźwig 1000 kg, 18 przystanków, nr fab. WAW20023230-1; dźwig osobowy S5400 udźwig 1000 kg, 18 przystanków, nr fab. WAW20023230-2; dźwig osobowy S5400 udźwig 1275 kg, 19 przystanków, nr fab. WAW20023230-3.

Numer sprawy: OAZP.2610/24/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 15.06.2021 16:11

Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2021 13:11

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

Zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2610/23/2021

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 08.06.2021 16:09

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021 15:48

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania.

Numer sprawy: OAZP.2610/21/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 21.05.2021 14:28

Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2021 13:44

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/18/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 07.05.2021 15:17

Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2021 13:51

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania.

Numer sprawy: OAZP.2610/15/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 04.05.2021 18:47

Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2021 11:35

Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 zł p/n:

Dostawa Certyfikatów do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej w ramach projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer sprawy: OAZP.2610/16/2021

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 30.04.2021 15:38

Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2021 12:33

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup pakietu Software Assurance, subskrypcji do oprogramowanie Microsoft w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer sprawy: OAZP.2610/14/2021

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 29.04.2021 16:19

Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2021 15:50

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądów (serwisu) i konserwacji Instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych gazowych (SUGg) w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2610/10/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 30.03.2021 21:34

Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2021 08:07

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

nadzór autorski, konserwacje i opiekę techniczną programów Kadry i Płace, Zarządzanie systemem świadczone przez Wykonawcę w Dni Robocze.

Numer sprawy: OAZP.2610/11/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 23.03.2021 15:49

Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2021 16:22

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019

Przedmiotem zamówienia jest: wybór podmiotu finansowego zarządzającego i prowadzącego program Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.) w Łódzkim Ośrodku Geodezji ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Numer sprawy: OAZP.2610/9/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 05.03.2021 18:13

Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2021 18:47

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

Świadczenie usług szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wg zakresu i podziału grup pracowniczych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) zakończonych wystawieniem odpowiednich zaświadczeń o odbyciu szkoleń przez pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji w roku 2021.

Numer sprawy: OAZP.2610/6/2021

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 26.02.2021 14:16

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2021 15:52

tryb zapytania ofertowego poniżej 30000EURO

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa jednej tablicy pamiątkowej wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego, w formacie A2; sześciu plakatów informacyjnych na arkuszu w formacie B3; materiałów informacyjno – promocyjnych, w tym: broszury informacyjne w ilości 10 000 sztuk, znaczki pamiątkowe w ilości 500 sztuk, opaski pamiątkowe w ilości 50 sztuk, filmu instruktażowego w ramach działań związanych z promocją projektu

Numer sprawy: OAZP.2710/78/2020

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 31.12.2020 10:25

Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2021 14:46

Zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przeglądów (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, obejmujących w szczególności zadania częściowe nr 1, 2, 3, 4.

Numer sprawy: OAZP.2710/75/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 30.12.2020 14:51

Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2021 15:12

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2710/74/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 30.12.2020 13:35

Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2021 15:27

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

dostawę do Zamawiającego produktów kontroli skontrolowanych, zweryfikowanych oraz zaakceptowanych baz danych: prawdziwej ortofotomapy (TrueOrtho), czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, Modelu 3D miasta zaktualizowanej bazy danych budynków powstałych w wyniku zamówienia publicznego planowanego do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji...

Numer sprawy: OAZP.2710/73/2020

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 30.12.2020 10:18

Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2021 14:48

przetarg nieograniczony „procedura odwrócona art. 24aa”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, barwnej, cyfrowej „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D miasta oraz aplikacji www i desktop do publikacji powyższych danych, w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”

Numer sprawy: OAZP.2710/72/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 28.12.2020 15:29

Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2021 10:39

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

Dostawę kart podarunkowych – bonów z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji, zgodnie z Regulaminem korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2710/64/2020

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 17.11.2020 17:23

Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2020 09:18

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

wykonywanie usług polegających na obsłudze ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielni rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w roku 2020/21.

Numer sprawy: OAZP.2710/63/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 12.11.2020 13:24

Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2020 14:21

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

dostawę drukarki laserowej/ledowej A3 kolor – 1 szt. wraz z gwarancjami producenta.

Numer sprawy: OAZP.2710/62/2020

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 10.11.2020 18:53

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020 13:20

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w tzw. procedurze odwróconej

Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania w czterech zadaniach częściowych.

Numer sprawy: OAZP.2710/60/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 09.11.2020 13:27

Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2020 16:36

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

wykonanie usługi modernizacji sali konferencyjnej w oparciu o dostawę komponentów z usługą montażu.

Numer sprawy: OAZP.2710/59/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 04.11.2020 15:55

Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2020 17:38

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Wykonywanie comiesięcznych bieżących przeglądów, bieżącej konserwacji oraz obsługi ruchowej systemów, instalacji i urządzeń elektrycznych związanych z poprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/57/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 20.10.2020 15:59

Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2021 11:03

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

wykonywanie usługi związanej z bezpieczeństwem użytkowym budynku biurowego wraz ze wsparciem Zamawiającego oraz niezbędnym nadzorem technicznym dla nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi i pełnieniem funkcji szefa ds. bezpieczeństwa nieruchomości.

Numer sprawy: OAZP.2710/56/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 16.10.2020 13:56

Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2020 11:25

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

dostawę i wymianę legalizacyjną 3 sztuk liczników energii elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Numer sprawy: OAZP.2710/55/2020

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 16.10.2020 10:12

Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2020 16:51

podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania w pięciu zadaniach częściowych.

Numer sprawy: OAZP.2710/53/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 14.10.2020 15:15

Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2021 22:01

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest: „IPS – Integracja formularzy wniosków elektronicznych i aplikacji dziedzinowych” na potrzeby projektu 'Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”

Numer sprawy: OAZP.2710/52/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 07.10.2020 15:38

Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2020 15:31

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i instalacja Systemu Kolejkowego w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Numer sprawy: OAZP.2710/49/2020

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 23.09.2020 14:33

Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2020 09:40

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

Wykonywanie usług monitorowania zagrożeń pożarowych dla budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 przy pomocy radiowych i telefonicznych urządzeń transmitujących sygnał alarmowy do podmiotu świadczącego usługę monitorowania oraz Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w roku 2020/21.

Numer sprawy: OAZP.2710/48/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 31.08.2020 14:12

Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2020 10:26

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego wraz z gwarancjami producentów w podziale na jedenaście zadań częściowych.

Numer sprawy: OAZP.2710/45/2020

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 28.08.2020 14:14

Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2020 16:11

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

Wykonanie kontroli technicznej elewacji i kontroli technicznej pomp tryskaczowych Grundfos i zestawu hydroforowego Grundfos w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w podziale na dwa zadania częściowe.

Numer sprawy: OAZP.2710/47/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 26.08.2020 11:59

Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2020 12:01

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest: „IPS – Zakup i wdrożenie aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia na potrzeby projektu 'Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”

Numer sprawy: OAZP.2710/46/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 14.08.2020 15:16

Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2020 12:39

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

Dostawę Aplikacji do publikacji makiet 3D – usługa wykonania i wdrożenia aplikacji desktopowej lub webowej wraz z dostarczeniem stosownej licencji, która umożliwi publikację modeli 3D (wirtualnej makiety zabudowy) na portalu dostępowym Rewitalizacja (https://rewitalizacja.uml.lodz.pl), uruchomionym w ramach projektu pn. Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi w ramach projektu „informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie..."

Numer sprawy: OAZP.2710/44/2020

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 14.08.2020 14:59

Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2020 16:16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/42/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 17.07.2020 15:10

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020 15:06

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych gwarancyjnych dla ploterów OCE: CW600 CW650 CW500.

Numer sprawy: OAZP.2710/41/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 29.06.2020 15:20

Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2020 11:44

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/39/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 10.06.2020 14:59

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2021 13:14

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

wykonanie serwisu i konserwacji czterech dźwigów osobowych marki Schindler, zainstalowanych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23

Numer sprawy: OAZP.2710/38/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 08.06.2020 13:16

Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2020 12:20

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w tzw. procedurze odwróconej – uregulowanej w art. 24aa

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2710/37/2020

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 04.06.2020 16:04

Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2020 15:31

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest: „IPS – dostawa i instalacja PIAP na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”

Numer sprawy: OAZP.2710/36/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 03.06.2020 13:54

Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2020 13:36

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

Dostawę bonów podarunkowych w postaci elektronicznych kart płatniczych dla dzieci pracowników, zgodnie z Regulaminem korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2710/35/2020

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 29.05.2020 14:41

Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2020 15:23

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

Wsparcie Zamawiającego poprzez świadczenie usług informatycznych i konfiguracyjnych polegających na zapewnieniu prawidłowego działania informatycznego Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2710/34/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 15.05.2020 16:07

Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2020 16:02

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/24/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 07.05.2020 15:10

Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2020 14:47

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

„IPS – dostawa i instalacja PIAP na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”

Numer sprawy: OAZP.2710/32/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 30.04.2020 16:42

Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2020 14:49

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

„IPS – Zakup i wdrożenie aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”

Numer sprawy: OAZP.2710/31/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 28.04.2020 16:49

Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2020 14:23

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

„IPS – Zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierającej pracę Klubu Integracji Społecznej, na potrzeby projektu 'Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.” Nr sprawy: OAZP.2710/29/2020

Numer sprawy: OAZP.2710/29/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 22.04.2020 16:15

Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2020 14:50

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 euro na:

nadzór autorski, konserwacje i opiekę techniczną programów Kadry i Płace, Zarządzanie systemem.

Numer sprawy: OAZP.2710/27/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 16.04.2020 15:12

Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2020 13:50

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest: „IPS – Zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierającej pracę Klubu Integracji Społecznej na potrzeby projektu 'Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Numer sprawy: OAZP.2710/26/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 27.03.2020 14:13

Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2020 12:13

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest: „IPS – Zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę mieszkańców w ZLM i BGM na potrzeby projektu 'Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Numer sprawy: OAZP.2710/19/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 20.03.2020 11:17

Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2020 15:10

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/22/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 04.03.2020 14:29

Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2020 11:55

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie obiektów bazy BDOT500 do obowiązujących przepisów prawa dla części obszaru miasta Łodzi, a w szczególności do opisanej w ZAŁĄCZNIKU Nr 2 do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej „Specyfikacji pojęciowego modelu danych dla BDOT500”.

Numer sprawy: OAZP.2710/20/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 28.02.2020 16:30

Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2020 16:03

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na czas nieoznaczony uprawniającej Zamawiającego na czas nieoznaczony do korzystania z oprogramowania do backup’u CommVault Simpana11 (symbol produktu Simpana11 CV-BR-FT) zwanego dalej „Oprogramowaniem”, na 1 TB przestrzeni do zabezpieczenia, w opcji dodatkowo do 2 TB, udzielonej przez producenta Oprogramowania.

Numer sprawy: OAZP.2710/17/2020

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 13.02.2020 11:59

Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2021 11:24

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 euro na:

wykonanie w 2020 roku opracowań geodezyjnych na terenie miasta Łodzi dla prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi postępowań administracyjnych - Rozgraniczenie nieruchomości

Numer sprawy: OAZP.2710/13/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 11.02.2020 15:49

Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2020 15:02

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest zapytanie o cenę w dwóch zadaniach częściowych: Zadanie częściowe nr 1 - „kompleksowe (stałe) świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych”; Zadanie częściowe nr 2 - jednokrotne sprzątnięcie pomieszczenia serwerowni wraz z wyposaże

Numer sprawy: OAZP.2710/6/2020

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 17.01.2020 15:25

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020 13:47

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

"IPS - Zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer sprawy: OAZP.2710/56/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 05.12.2019 13:30

Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2020 12:05

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

dostawę bonów podarunkowych w postaci elektronicznych kart płatniczych dla dzieci pracowników, zgodnie z Regulaminem korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2710/52/2019

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 22.11.2019 10:22

Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2019 14:53

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

nieodwracalne zniszczenie około 280 sztuk magnetycznych nośników danych (dysków twardych z komputerów i laptopów) oraz 140 sztuk taśm magnetycznych typu LTO.

Numer sprawy: OAZP.2710/49/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 16.10.2019 15:00

Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2019 15:07

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

Dostawę projektora do współpracy z tablicą multimedialną QOMO QWB100WS-PS.

Numer sprawy: OAZP.2710/48/2019

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 10.10.2019 15:10

Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2019 10:36

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego wraz z gwarancjami producentów.

Numer sprawy: OAZP.2710/47/2019

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 12.09.2019 13:11

Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2019 11:25

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

IPS – wdrożenie elektronicznych usług na potrzeby projektu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Numer sprawy: OAZP.2710/45/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 10.09.2019 10:50

Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2020 19:47

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Zakup asysty technicznej dla zakontraktowanych licencji produktów Autodesk, dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2710/46/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 09.09.2019 12:09

Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2019 13:33

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

wykonanie serwisu - przeglądu technicznego, konserwacji oraz regulacji okien oraz drzwi zamontowanych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/40/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 08.08.2019 15:36

Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2019 15:28

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

dostawę 30 sztuk (plus zakres opcjonalny 30 szt.) ergonomicznych krzeseł obrotowych do pracy przy komputerze oraz dostawę 7 sztuk (plus zakres opcjonalny 7 szt.) podnóżków pod nogi do pracy przy komputerze.

Numer sprawy: OAZP.2710/39/2019

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 05.08.2019 15:29

Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2019 13:16

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego wraz z gwarancjami producentów.

Numer sprawy: OAZP.2710/38/2019

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 02.08.2019 15:04

Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2019 13:09

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Zakup asysty technicznej dla zakontraktowanych licencji produktów Autodesk, dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2710/37/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 11.07.2019 15:41

Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2019 09:19

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania w sześciu zadaniach częściowych.

Numer sprawy: OAZP.2710/36/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 11.07.2019 14:46

Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2019 14:24

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

IPS – wdrożenie elektronicznych usług na potrzeby projektu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020".

Numer sprawy: OAZP.2710/34/2019

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 02.07.2019 16:47

Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2019 12:23

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Łódzki Ośrodek Geodezji zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: Zadanie częściowe nr 1 Rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego; Zadanie częściowe nr 2 Kontroli technicznej pomp wraz z silnikami instalacji tryskaczowej oraz instalacji hydrantowej.

Numer sprawy: OAZP.2710/35/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 25.06.2019 12:17

Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2019 16:28

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Dostawa bazy danych zawierającej zarchiwizowane dokumenty opisane metadanymi, stanowiące część powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru miasta Łodzi zgromadzone w Łódzkim Ośrodku Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2710/27/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 18.06.2019 16:25

Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2019 14:56

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

wykonanie serwisu i konserwacji czterech dźwigów osobowych marki Schindler, zainstalowanych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/33/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 14.06.2019 13:29

Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2019 11:38

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

wykonywanie usług polegających na: obsłudze ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielni rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w roku 2019/2020.

Numer sprawy: OAZP.2710/32/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 14.06.2019 13:21

Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2019 14:55

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

wykonywanie usług technicznych związanych z bezpieczeństwem użytkowym budynku biurowego ze wsparciem Zamawiającego oraz niezbędnym nadzorem technicznym dla nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi i pełnienie funkcji szefa ds. bezpieczeństwa nieruchomości w roku 2019/2020.

Numer sprawy: OAZP.2710/31/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 14.06.2019 13:07

Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2019 14:53

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

wykonywanie usług monitorowania zagrożeń pożarowych dla budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 przy pomocy radiowych i telefonicznych urządzeń transmitujących sygnał alarmowy do podmiotu świadczącego usługę monitorowania oraz Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w roku 2019/2020.

Numer sprawy: OAZP.2710/30/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 14.06.2019 12:53

Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2019 14:51

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Zakup usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania.

Numer sprawy: OAZP.2710/29/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 06.06.2019 13:14

Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2019 08:44

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego oraz kontroli technicznej pomp instalacji tryskaczowej i hydrantowej związanych z prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem budynku biurowego użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w podziale na trzy odrębne zadania: 1: Roczna okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego; 2: Kontrola stanu technicznego elewacji budynku biurowego; 3: Kontrola techniczna pomp wraz z silnikami instalacji tryskaczowej

Numer sprawy: OAZP.2710/28/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 29.05.2019 14:54

Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2019 13:41

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Numer sprawy: OAZP.2710/19/2019

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 19.04.2019 10:23

Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019 10:34

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

nadzór autorski, konserwację i opiekę techniczną świadczone przez Wykonawcę w Dni Robocze w następującym zakresie: 1) przeprowadzanie analizy, diagnozowanie i usuwanie Błędów Oprogramowania; 2) wykonywanie przystosowania Oprogramowania, w tym dostosowujących aktualną na dzień podpisania Umowy funkcjonalność Oprogramowania, do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 3) dostarczanie Poprawek i Nowych Wersji Oprogramowania; 4) dostarczanie informacji związanej z zasadami logicznego powiąz

Numer sprawy: OAZP.2710/26/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 17.04.2019 11:16

Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2019 10:50

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Wykonywanie bieżących (comiesięcznych) przeglądów, konserwacji bieżącej oraz obsługi ruchowej wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Numer sprawy: OAZP.2710/25/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 11.04.2019 10:27

Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2020 15:17

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu wyszczególnionych urządzeń klimatyzacji precyzyjnej produkcji firmy EMERSON w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/24/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 04.04.2019 12:54

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020 13:57

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu wraz z pogotowiem serwisowym central wentylacyjnych produkcji firmy SWEGON w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/23/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 02.04.2019 12:11

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020 14:03

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu wyszczególnionych urządzeń klimatyzacji precyzyjnej produkcji firmy EMERSON w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/22/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 19.03.2019 15:41

Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2019 14:41

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Zakup i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę pomocy społecznej w podziale na zadania częściowe nr 1-4 na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer sprawy: OAZP.2710/20/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 08.03.2019 15:39

Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2019 16:07

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/18/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 01.03.2019 13:31

Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2019 12:01

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Numer sprawy: OAZP.2710/17/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 01.03.2019 10:40

Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2019 15:42

przetarg nieograniczony „procedura odwrócona art. 24aa”

IPS – Zakup i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę pomocy społecznej w podziale na zadania częściowe nr 1-4 na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer sprawy: OAZP.2710/10/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 17.01.2019 15:31

Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2019 15:21

Zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Dostarczenie produktów kontroli ortofotomapy wykonanej w ramach Projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Numer sprawy: OAZP.2710/11/2019

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 17.01.2019 14:42

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2019 09:33

przetarg nieograniczony „procedura odwrócona art. 24aa”

Wykonanie i dostawa barwnych zdjęć lotniczych oraz wykonanie na ich podstawie ortofotomapy wraz z aktualizacją istniejącego numerycznego modelu terenu dla obszaru Miasta Łodzi o powierzchni 388,4 km2 w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Numer sprawy: OAZP.2710/62/2018

Rodzaj: usługi

Data publikacji: 28.12.2018 15:32

Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2019 14:46

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Dostawa, instalacja i konfiguracja komputerów na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer sprawy: OAZP.2710/83/2017

Rodzaj: dostawa

Data publikacji: 03.01.2018 10:42

Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2024 14:34

Aktualne zamówienia publiczne

Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2024 14:34

Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content