Wiadomości

22.05.2024 r.

Zmarł Mirosław Szelerski

Z żalem informujemy za geoforum o śmierci wieloletniego przyjaciela, blisko współpracującego z ŁOG, śp. Mirosława Szelerskiego.

Mirosław Szelerski przez blisko 20 lat pracował w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. W latach 1999–2016 pełnił funkcję WINGiK-a. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków w 2010 r. został wyróżniony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Był członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Bliższa informacja jest dostępna na stronie geoforum.

10.05.2024 r.

Ogłoszenie Prezydent Miasta Łodzi

na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

informuję o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi, która stanowi działkę ewid. nr 332/4 w obrębie P-39 o powierzchni 0,4574 ha.

Celem podziału opisanej wyżej nieruchomości jest wydzielenie z niej działek gruntu przeznaczonych pod drogi publiczne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLV/1427/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2021r.  dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi (jednostki planu: 1KDD, 1KDL, 1KDZ).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie jej podziału. Po bezskutecznym upływie wskazanego wyżej terminu Prezydent Miasta Łodzi wyda decyzję zatwierdzającą podział przedmiotowej nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Geodezji,
(ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, nr telefonu 42 272 68 92).

ZDG.G.4124.60.2024.2.MW z dn. 17.04.2024.pdf

16.04.2024 r.

Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych

Łódzki Ośrodek Geodezji (ŁOG) zawiadamia, iż doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w postaci nieuprawnionego pobrania przez jego pracownika w okresie lipiec-grudzień 2022 danych z ewidencji gruntów i budynków (EGiB), dotyczących osób zarejestrowanych w bazie danych EGiB, posiadających w tym czasie prawa do nieruchomości gruntowych. Dane zostały bezprawnie udostępnione osobom trzecim.
ŁOG jako miejska jednostka budżetowa, powołana uchwałą nr XIX/35/2011 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2011 r. wykonuje w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi zadania z zakresu administracji rządowej, w tym związane z prowadzeniem EGiB.

Ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie informacji o gruntach budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH NARUSZENIE DOTYCZY:
Osoby znajdujące się w bazie danych EGiB, które w okresie lipiec-grudzień 2022 r. posiadały prawa do nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych.
OPIS NARUSZENIA:
Z zawiadomienia skierowanego do ŁOG przez organy ścigania wynika, że w toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, I Wydział Śledczy oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), ustalono, że w okresie od lipca do grudnia 2022 roku doszło do nielegalnego pobrania przez pracownika ŁOG z zasobów EGiB, zbioru danych obejmującego: numer działki, jej powierzchnię, adres, numer księgi wieczystej, wskazanie innego dokumentu określającego prawa, rodzaj władania, podmiot władający (w przypadku osób fizycznych wraz z numerem PESEL, a w przypadku osób prawnych wraz z numerem REGON oraz NIP), adres zamieszkania władającego oraz adres do korespondencji, dotyczących najprawdopodobniej wszystkich zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych w Łodzi. Pobrane dane prawdopodobnie zostały następnie bezprawnie udostępnione osobom trzecim.

Wobec pracownika obecnie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie.

KONSEKWENCJE NARUSZENIA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE MOGŁY ZOSTAĆ NARUSZONE:

W chwili obecnej nie ma żadnych informacji o pozyskaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione i dalszym ich wykorzystaniu. Nie ma również informacji, aby na skutek naruszenia, dane jakiejkolwiek osoby spośród interesariuszy zostały wykorzystane w sposób sprzeczny z interesami tych osób.

Działania wewnętrzne w ŁOG oraz informacje otrzymane dotychczas od organów prowadzących postępowanie nie potwierdziły, by pobrane przez pracownika dane zostały wykorzystane w sposób nieuprawniony.

W związku potencjalnym ryzykiem związanym z niniejszym incydentem ŁOG informuje o możliwych konsekwencjach naruszenia ochrony danych osobowych, którymi mogą być:

 • pozyskanie danych przez nieokreślone osoby, w tym do celów przestępczych;
 • próba uzyskania pożyczek w instytucjach pozabankowych, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;
 • wygenerowanie innego niż kredyt zadłużenia w przypadku nieopłacania przez nieuczciwe osoby nabytych przez nie usług lub towarów, np. tytułem zakupu usług telewizji kablowej, telefonicznych, Internetu, wynajęcia samochodu, wynajęcia pokoju hotelowego lub mieszkania;
 • wykorzystanie danych osobowych do:
  • próby wyłudzenia ubezpieczenia;
  • próby wyłudzenia dodatkowych danych osobowych poprzez podszywanie się pod inną osobę lub instytucję;
  • wykorzystanie danych do uwierzytelnienia (weryfikacji tożsamości),
  • wykorzystanie danych osobowych do skorzystania z praw obywatelskich, np. do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego;
  • próby ukrycia swojej tożsamości.

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zaleca się:

 • zachowanie ostrożności w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów;
 • ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości e-mail lub SMS, w szczególności od nieznanych nadawców oraz nieotwieranie nieznanych załączników;
 • nieużywanie linków do stron internetowych otrzymanych od nieznanych nadawców w wiadomościach e-mail lub SMS-ach;
 • zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu,
 • założenie konta w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

Podczas korzystania z usług, gdzie nr PESEL jest hasłem dostępowym zaleca się również zastosowanie uwierzytelnienia dwuskładnikowego.
Istnieje również możliwość:

 • zastrzeżenia swojego numeru PESEL,
 • założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej S.A. celem monitorowania prób zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
ZASTOSOWANE I PLANOWANE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE ZAPOBIEGAJĄCE NARUSZENIU:
Administrator danych, Łódzki Ośrodek Geodezji:

 • dokonał zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podjął działania organizacyjne mające na celu zminimalizowanie skutków zdarzenia i ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości w tym m.in. dokonano odpowiednich blokad oraz zmian konfiguracji oprogramowania.

W celu zapewnienia lepszej kontroli nad aktywnością użytkowników oprogramowania planowane są dalsze modyfikacje aplikacji.

W przedmiotowej sprawie prowadzone jest obecnie śledztwo przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi oraz CBA.

W przypadku powzięcia wiedzy o upublicznieniu lub wykorzystaniu Państwa danych przez osobę nieuprawnioną, proszę o natychmiastowe zawiadomienie policji oraz o przekazanie tej informacji do Inspektora Ochrony Danych w ŁOG, Arkadiusza Szymaniaka, adres e-mail: iod@log.lodz.pl, tel. 42 272 68 05. Korzystając z tego kontaktu można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ww. naruszenia.

Należy stwierdzić, że będzie dokładana najwyższa staranność, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób prawidłowy, a ich bezpieczeństwo jest sprawą najwyższej wagi.

Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content