10.05.2024 r.

Ogłoszenie Prezydent Miasta Łodzi

na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

informuję o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi, która stanowi działkę ewid. nr 332/4 w obrębie P-39 o powierzchni 0,4574 ha.

Celem podziału opisanej wyżej nieruchomości jest wydzielenie z niej działek gruntu przeznaczonych pod drogi publiczne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLV/1427/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2021r.  dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi (jednostki planu: 1KDD, 1KDL, 1KDZ).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie jej podziału. Po bezskutecznym upływie wskazanego wyżej terminu Prezydent Miasta Łodzi wyda decyzję zatwierdzającą podział przedmiotowej nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Geodezji,
(ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, nr telefonu 42 272 68 92).

ZDG.G.4124.60.2024.2.MW z dn. 17.04.2024.pdf

Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content